Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Doktor nauk prawnych; adiunkt oraz kierowniczka Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN; członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM; Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Programu Pro Bono Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Every Woman Treaty Coalition. Główne zainteresowania badawcze: międzynarodowa ochrona praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć (m.in. przemoc wobec kobiet, ochrona praw reprodukcyjnych, działania pozytywne; dyskryminacja a stereotypy dotyczące płci).