Formularz zgłoszeniowy na spotkanie grupy roboczej

w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”

I grupa – Możliwości współpracy Pełnomocnika ds. Równego Traktowania z otoczeniem zewnętrznym

II grupa – Zakres zadań i kompetencji Pełnomocnika oraz ścieżka komunikacji z interesariuszami

III grupa – Wypracowanie konkretnych rekomendacji, projektów możliwych do zaimplementowania na poziomie regionalnych i lokalnych dokumentów w zakresie równego traktowania

Informacje dodatkowe

Mając na celu umożliwienie udziału w posiedzeniu osobom z niepełnosprawnościami, proszę o informację, czy posiada Pan/i lub zgłaszana przez Pana/ią osoba specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia?

Warunki udziału

  1. Udział w spotkaniu grupy roboczej jest bezpłatny. W ramach spotkania przysługuje: udział w spotkaniu, materiały, przerwy kawowe, lunch, na zasadach określonych przez organizatora.
  2. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i spełnienie warunków przynależności do grupy docelowej.
  3. Uczestniczka/nik rezygnując z uczestnictwa w spotkaniu, proszona/y jest o poinformowanie organizatora o swojej decyzji do 3 dni przed rozpoczęciem spotkania.

Oświadczenia

...

OK