Projekt badawczo-wdrożeniowy

Równość Szans Płci

Badanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i wybranych urzędów centralnych, wraz ze wsparciem eksperckim w zakresie równości szans płci w ramach projektu pozakonkursowego: Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”.

Etap I.

Badanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego urzędów wojewódzkich oraz ministerstw i urzędów centralnych wraz ze wsparciem eksperckim.

Etap II.

Opracowanie raportu zbiorczego z zagregowanymi danymi, zestawem zadań i kompetencji oraz pakietami informacyjnymi dla Wojewódzkich Pełnomocników.

Etap III.

Działania edukacyjne z zakresu równości szans płci skierowane do Wojewódzkich Pełnomocników i Koordynatorów

Nasz projekt

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania PBS Sp. z o.o. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania ze względu na płeć w podmiotach administracji rządowej.

Szczegółowe informacje o projekcie

Internetowe centrum projektu

1. Wsparcie eksperckie

Eksperci w tematyce równościowej oraz prawnicy dostarczą wsparcia Wojewódzkim Pełnomocnikom ds. Równego Traktowania, oraz Koordynatorom ds. Równego Traktowania identyfikując mocne strony wdrażania polityki równego traktowania, jak i bariery w jej realizacji. Pomogą omówić, opracować procedury, praktyki i komunikację z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji.​

2. Badania

Badania ilościowe pomogą zdiagnozować sytuację ogólnopolską, jak i specyfikę poszczególnych województw z zakresu realizacji polityki równego traktowania w praktyce wewnątrz urzędów i ministerstw, oraz w otoczeniu zewnętrznym, czyli podczas współpracy urzędów i ministerstw z interesariuszami. Badania pogłębiające pomogą eksplorować bariery, dobre praktyki oraz formułować rekomendacje.

3. Pakiety Informacyjne dla Wojewódzkich Pełnomocników ds. Równego Traktowania

Powstaną w celu zbudowania systemu współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji z każdego powodu, w tym także ze względu na płeć na terenie województw, w tym systemu monitorowania równości szans płci.

Dłoń trzymająca kartkę z symbolem równości płci

4. Dedykowane raporty i opracowania

W wyniku prowadzonych analiz, konsultacji i wsparcia eksperckie, a także badań opracowane zostaną raporty z diagnozy sytuacji województw, a także zestawy zadań i kompetencji w zakresie realizacji polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

5. Raport zbiorczy

Pełne opracowanie zebranych danych, wniosków i rekomendacji w postaci drukowanego raportu rozdystrybuowanego wśród urzędów objętych wsparciem.

6. Wizyty studyjne i indywidualny mentoring

Spotkania i spotkania panelowe wraz z ekspertami, służące podnoszeniu kompetencji osób objętych projektem, wyposażaniu ich w praktyczną wiedzę z zakresu równości.

Bądźmy w kontakcie

Adres

ul.Junaków 2,
81-812 SOPOT

Telefon / mail

Telefon : +48 58 550 60 70

E-mail : rownosc@pbs.pl