Szanowni Państwo, informujemy, iż w listopadzie organizujemy wizyty studyjne, które są jednym z ostatnich działań (oprócz indywidualnego mentoringu) zaplanowanych w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”

Wizyta studyjna dla Koordynatorów/ek ds. Równego Traktowania z urzędów centralnych i ministerstw odbędzie się w terminie: 7-8 listopada 2019 r. w godz. 8:15 – 15:45 w Warszawie.

Wizyty studyjne dla Pełnomocników/czek ds. Równego Traktowania z urzędów wojewódzkich odbędą się w poniższych terminach:

13-14 listopada 2019 r. w godz. 8:15 – 15:45 w Warszawie.

Celem wizyty studyjnej będzie zaprezentowanie i omówienie dobrych praktyk z zakresu równego traktowania. Wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele firm i biznesu, organizacji pozarządowych jak i instytucji rządowych, którzy opowiedzą o stosowaniu zasady równego traktowania w codziennej praktyce. Pojawią się m.in. przedstawiciele takich instytucji i organizacji jak: Coca-Cola Polska, Orange Polska, HSBC Polska, Teal Action Learnig Global, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Szczegółowy program znajdą Państwo tutaj:
Program-wizyta-studyjna-7-8.-11.2019.pdf
Program-wizyta-studyjna-13-14.11.2019.pdf

Każdy z Koordynatorów/Pełnomocników może się zgłosić poprzez rejestrację na wydarzenie na dwa sposoby:

  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w wersji elektronicznej pod linkiem https://pbs.pl/m54f
  2. wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączanego w tej wiadomości (wówczas prosimy o przesłanie skanu podpisanego formularza).

Bardzo prosimy o odsyłanie zgłoszeń w formie skanu a także wszelkiej korespondencji związanej z wizytami na adres mailowy: rownosc@pbs.pl.

Osobą do kontaktu ze strony PBS w kwestii organizacji wizyt studyjnych jest Pani Maja Wojnarska-Czyż (kontakt telefoniczny: 502506551)

Zgłoszenie każdego Koordynatora/Pełnomocnika ds. Równego Traktowania będącego uczestnikiem projektu jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na wizytę studyjną.

Udział w wizycie studyjnej oraz catering podczas jej trwania jest bezpłatny. Zapewniamy także Państwu zwrot kosztów podróży* (refundacja biletów kolejowych II klasy lub biletów autobusowych) do Warszawy oraz noclegi**w hotelu (jeden lub dwa noclegi dla osób spoza Warszawy).

* Wykonawca rozliczy oraz zwróci poniesione koszty podróży, wyłącznie do wysokości brutto maksymalnie 120 zł w obie strony (słownie brutto: sto dwadzieścia złotych) od osoby, na podstawie specjalnie w tym celu przygotowanego formularza oraz dowodów poniesionych kosztów, w tym przedłożonych biletów kolejowych/autobusowych, dostarczonych przez uczestników/czki do Wykonawcy w oryginale w terminie najpóźniej do 7 dni po zakończeniu wizyty. Zwrot kosztów nie obejmuje przejazdów taksówką, miejsc sypialnych i kuszetek, dopłat za opłatę u konduktora. W celu rozliczenia zwrotu kosztów podróży przyjmuje się następujące zasady: wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego, zgodnie z cennikiem biletów II klasy, obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów podróży jest przekazanie lub przesłanie przez uczestnika/czkę wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza (znajdującego się w załączniku) wraz z załączonymi oryginalnymi dowodami poniesionych kosztów.

** Wykonawca zapewnia dwa noclegi  (w dniu poprzedzającym wizytę oraz w pierwszym dniu realizacji wizyty) w hotelu lub innym obiekcie o standardzie hotelu 3-gwiazdkowego znajdującego się w odległości nie dalszej niż 30 km od miejsca realizacji wizyty studyjnej; obiekt jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, zakwaterowanie w 1-osobowych pokojach lub pokojach 2-osobowych do użytku 1-osobowego (z wyposażeniem w pełen węzeł sanitarny, ręczniki, klimatyzację, TV i bezpłatny dostęp do Internetu Wifi). Z noclegu mogą skorzystać uczestnicy/czki, którzy/re posiadają miejsce zamieszkania inne niż miejscowość, w której odbywa się wizyta studyjna.