Wojciech Burek

Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (WPiA) UJ (2004); studiował również w Instytucie Socjologii UJ (2000-2005). Doktor nauk prawnych (WPiA UJ, 2008). Laureat Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w zakresie ochrony praw człowieka w Europie – roczny pobyt badawczy w Max-Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu, Niemcy (2007-2008). Otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2014-2017). Redaktor naczelny czasopisma prawniczego “Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”. W 2012 r. – pracował w projekcie: Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia z ramienia partnera – Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (przy Instytucie Socjologii UJ) przygotowując diagnozy i analizy. Od 2010 r. regularny (1-2 razy w roku) uczestnik seminariów specjalistycznych z zakresu prawa antydyskryminacyjnego UE (seria: Current Reflections on EU Anti-Discrimination Law oraz Current Reflections on EU Gender Equality Law) organizowanych przez Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze (Niemcy).

Główne obszary zainteresowania oraz badawcze: prawo praw człowieka, prawo i polityka antydyskryminacyjna, prawo traktatów, prawo dyplomatyczne i konsularne.